sdghosting Terms and Conditions

ENGLISH BELOW

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 1.2 sdg Hosting: kantoorhoudende en gevestigd te Herkingen (The netherlands). 1.3 Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van sdg Hosting is gericht, met wie sdg Hosting de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan Producten of Diensten aan deze partij worden geleverd. 1.4 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen sdg Hosting en Opdrachtgever. 1.5 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen sdg Hosting en Opdrachtgever. 1.6 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, die schriftelijk is bevestigd, met betrekking tot de Diensten van sdg Hosting. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen. 1.7 Schriftelijk: hieronder wordt in deze voorwaarden verstaan correspondentie per brief of e-mail.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door sdg Hosting van Producten en/of Diensten aan of ten behoeve van Opdrachtgever. 2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die sdg Hosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever doorlevert, alsmede op Producten en/of Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van sdg Hosting door een derde aan Opdrachtgever worden geleverd. 2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door sdg Hosting en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. 2.4 sdg Hosting wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand. 2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. sdg Hosting en de Opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 2.6 Indien de opdrachtgever zich registreert bij sdg, garandeert de opdrachtgever achttien (18) jaar of ouder te zijn althans toestemming te hebben van een wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 3 Aanbieding, offerte en overeenkomst 3.1 Alle aanbiedingen van sdg Hosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 3.2 Offertes van sdg Hosting zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 3.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat sdg Hosting de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat sdg Hosting tot de uitvoering van een opdracht overgaat. 3.4 Overeenkomsten worden steeds aangegaan voor de periode van één (1) maanden tenzij anders overeengekomen (tijdens de bestelling). Tussentijdse opzegging is uitgesloten tenzij anders overeengekomen. 3.5 Overeenkomsten worden na afloop van de overeengekomen periode telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van de bestelde maanden, tenzij anders is overeengekomen. 3.6 Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft opdrachtgever het recht om, zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming, tenzij sdg Hosting reeds is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst en/of de opdrachtgever reeds gebruik heeft gemaakt van de dienst. 3.7 Indien opdrachtgever een maatwerk dienst bestelt zoals een domeinnaam, dedicated server of colocatie zal het herroepingsrecht per direct komen te vervallen. 3.8 Restitutie van een betaling is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en tarieven, meerwerk 4.1 Alle door sdg Hosting vermelde prijzen en tarieven gelden in euro´s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 4.2 Alle door sdg Hosting vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). Enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 4.3 sdg Hosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in. 4.4 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door sdg Hosting aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen vijf (5) werkdagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met sdg Hosting op te zeggen. 4.5 Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 Aansprakelijkheid sdg Hosting 5.1. De aansprakelijkheid van sdg Hosting voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door sdg Hosting van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van sdg Hosting, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per maand verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10% van het totale bedrag inclusief BTW. Met een maximum bedrag van €1.000 5.2. Aansprakelijkheid van sdg Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 5.3 De aansprakelijkheid van sdg Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever sdg Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en sdg Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat sdg Hosting in staat is adequaat te reageren. 5.4 sdg Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. 5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 5 werkdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij sdg Hosting meldt. 5.6 Opdrachtgever vrijwaart sdg Hosting voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door sdg Hosting geleverde zaken, materialen of resultaten. 5.7 sdg Hosting behoudt ten allen tijde het recht een dienst offline te halen bij vermoeden van illegale activiteiten.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten 6.1 Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij sdg Hosting of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. 6.2 De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen. 6.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur. 6.4 Het is sdg Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien sdg Hosting door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de bezuinigingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Afnemer niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal sdg Hosting op verzoek van Afnemer een reservekopie van de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking stellen indien mogelijk. 6.5 Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat sdg Hosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat Afnemer alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben. 6.6 Voor zover voor de overdracht van de in artikel 6.5 bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal sdg Hosting een zodanige akte op eerste verzoek van Afnemer ondertekenen. Artikel 6.5 is onverkort van toepassing.

Artikel 7 Overmacht 7.1 - Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerk van anderen, kabel breuken, aanvallen op een netwerk/server waaronder DDoS en DoS, storingen in de voor sdg Hosting belangrijke netwerken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering/langdurige afwezigheid van nakoming door leveranciers van wie sdg Hosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. 7.2 - Wanneer een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Afnemer blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

Artikel 8 Extra Voorwaarden per service 8.1 - Minecraft Servers (HDD & SSD) 8.1.1 - sdg Hosting is gerechtigd om na 7 dagen na verloop van de minecraft server alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan. 8.1.2 - sdg Hosting is gerechtigd om log bestanden en backup plugins te verwijderen zonder waarschuwing hiervan. 8.1.3 - sdg Hosting verplicht de Opdrachtgever de aangekochte dienst te gebruiken waarvoor hij bedoeld is. 8.1.4 - sdg Hosting is niet aansprakelijk bij bestand verlies. 8.1.5 - De Opdrachtgever mag de opslag alleen gebruiken voor MinecraftWorlds, Plugins en Mods. 8.1.6 - sdg Hosting is gerechtigd om een dienst te schorsen indien deze overmatig gebruik maakt van de opslag tevens is sdg gerechtigd deze bestanden te vernietigen. 8.1.7 - Het is niet toegestaan de dienst te gebruiken als backup opslag. Gemaakte backups dienen direct verwijdert te worden. Bij dedicated klanten kan het mogelijk zijn dat sdg backups maakt, sdg is dan niet aansprakelijk voor mislukte backups. Tevens is sdg Hosting gerechtigd om een toeslag te rekenen (€17.50) per herstel van een backup. 8.1.8 - sdg Hosting is gerechtigd om de ondersteuning te laten vervalen wanneer een dedicated klant teveel resources gebruikt. 8.1.9 - De door de Opdrachtgever ontvangen donaties worden uitgekeerd in krediet en kunnen alleen worden besteed bij sdg Hosting. Uitbetaling hiervan naar een bankrekening of vergelijkbaar is niet mogelijk. 8.2 - Virtual Private Servers & Virtual Private Server Reseller 8.2.1 - sdg Hosting is ten allen tijde gerechtigd een server uit te schakelen. 8.2.2 - sdg Hosting is niet aansprakelijk bij bestand verlies. 8.2.3 - sdg Hosting is gerechtigd de dienst te schorsen indien deze illegale activiteiten verricht met de dienst. 8.2.4 - sdg Hosting is niet aansprakelijk voor eventuele eigen ingestelde beveiligingslekken. 8.2.5 - sdg Hosting is gerechtigd om na 7 dagen na verloop van de VPS alle bestanden volledig te verwijderen zonder waarschuwing hiervan. 8.2.6 - sdg Hosting geeft geen software matige ondersteuning bij een VPS, dit wordt ook in het bestel proces aangegeven. 8.3 - Domeinnamen 8.3.1 - Wanneer de opdrachtgever een domeinnaam registreert, gaat de opdrachtgever akkoord met de "Algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders" te vinden op: https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/algemene-voorwaarden/. Artikel 9 Contact met sdg Hosting 9.1 - sdg Hosting is gerechtigd de toegang tot het ticket systeem op te heffen indien de opdrachtgever respectloze/haatdragende berichten verstuurd of misbruik maakt van het systeem.

English

==================

Article 1 definitions In these terms and conditions, the following definitions are used in both singular and plural. 1.1 General conditions: these general terms and conditions, in whatever form they be made known. 1.2 sdg Hosting: business and established in Herkingen (The netherlands). 1.3 client: the party to whom the offer of sdg Hosting is focused, with whom sdg Hosting the agreement or on whose behalf the Act is/shall be carried out, on the basis of which products or services are delivered to this party. 1.4 products: all movable property subject to an offer, agreement or other transaction relationship between sdg Hosting and client. 1.5 services: all work and other activities that are subject to an offer, agreement or other transaction relationship between sdg Hosting and client. 1.6 Agreement: any mutual acceptance, which is confirmed in writing, with respect to the services of sdg Hosting. Explicitly including orders placed electronically. 1.7 in writing: the following means correspondence by letter or e-mail.

Article 2 applicability 2.1 The general terms and conditions apply to and form part of all offers, agreements and other legal acts, whether orally, in writing, electronically or in any other form, concerning delivery by sdg Hosting of products and/or services to or for the benefit of Client. 2.2 the general terms and conditions shall also apply to products and/or services that sdg Hosting third-party involved and in whole or in part, whether or not modified, doorlevert to the client, as well as on products and/or services for the purposes of the offer, agreement or other transaction by a third party commissioned by sdg Hosting to client. 2.3 deviations from the general terms and conditions are valid only if expressly agreed in writing by sdg Hosting and the client have agreed. 2.4 sdg Hosting expressly disclaims the applicability of any general conditions of the client by the hand. 2.5 if and to the extent that any provision of the terms and conditions is invalid or destroyed, the other provisions of the terms and conditions remain in full force. SDG Hosting and the client will consult with each other about a new provision to replace the invalid/destroyed provision, as far as possible the meaning of the void/destroyed provision is complied with. 2.6 2.6 If the client register with sdg, guarantees the client eighteen (18) years of age or older to at least permission of a legal representative

Article 3 offer, tender and agreement 3.1 all offers of sdg Hosting expressly in writing are without obligation, unless otherwise stated. 3.2 Quotations of sdg Hosting are valid for the time period indicated in the tender. If no term is indicated, the quotation is valid up to two (2) weeks from the date that the quotation has been released. 3.3 Agreements are made in writing by the client provided by sdg Hosting the command accepts, or at the moment that sdg Hosting to the execution of a command. 3.4 Agreements are getting entered into for the period of one (1) months unless otherwise agreed (during the order). Interim termination is excluded unless otherwise agreed. 3.5 agreements are renewed automatically each time at the end of the agreed period for the period of the ordered months, unless otherwise agreed. 3.6 If the client is a natural person not acting in the course of a profession or business, client has the right, without giving any reason to cancel the contract within fourteen (14) days after the conclusion, unless sdg Hosting has already begun with the implementation of the agreement and/or the client already has used the service. 3.7 if the client a custom order service such as a domain name, dedicated server or colocation will immediately the right of withdrawal shall lapse. 3.8 Refund of a payment is not possible.

Article 4 prices and rates, additional work 4.1 All prices and rates referred to by sdg Hosting ´ in euro s apply, unless expressly stipulated otherwise. 4.2 All prices and rates referred to by sdg Hosting are including sales tax (VAT). Any other Government levies, as well as transport and delivery costs or travel and accommodation costs are not included in the price, unless expressly stipulated otherwise. 4.3 sdg Hosting is at all times entitled to adjust its prices and rates. Unless expressly agreed in writing that prices and rates for a certain period, the announced price changes in the delivery of products and/or services two (2) months after the announcement. 4.4 If the customer does not agree to a change announced by sdg Hosting prices and/or rates client has the right to within five (5) business days after the announced change the agreement with sdg Hosting. 4.5 obvious mistakes or errors in the offer shall be binding on the entrepreneur.

Article 5 liability sdg Hosting 5.1. the liability of sdg Hosting for direct damages suffered by the customer due to an attributable failure to perform by sdg Hosting of its obligations under this agreement, or by a wrongful act by sdg Hosting, its employees or third parties engaged by him, is per event or series of connected events limited to an amount equal to the fees paid by client under this agreement per month (excluding BTW). In no event shall the total compensation for direct damage, however, exceed 10% of the total amount including sales tax. With a maximum amount of €1,000 5.2. liability of sdg Hosting for indirect damage, including consequential damages, lost profits, lost savings, loss of (business) data and damage due to business stagnation, is excluded. 5.3 the liability of sdg Hosting due to attributable failure in the performance of the contract arises only if the client and proper written notice of default shall without delay sdg Hosting, stating a reasonable period for remedying the failure, and sdg Hosting also after that term of his obligations continues to shoot. The notice of default must give as detailed a description as possible of the shortcoming, so that sdg Hosting is able to respond adequately. 5.4 sdg Hosting shall never be liable for damage caused by force majeure. 5.5 condition for any right to compensation is always that the client the damage in writing within 5 working days after it occurs at sdg Hosting reports. 5.6 client shall indemnify sdg Hosting for all third-party claims for damages due to a defect in the service provided by the client to a third party and which partly consisted of delivered goods, materials or Hosting by sdg results. 5.7 sdg Hosting reserves the right at any time a service offline at suspicion of illegal activities.

Article 6 intellectual property rights 6.1 all intellectual property rights on all developed or made available under the agreement software, equipment or other materials such as analyses, designs, documentation, reports, offers, as well as preparatory material, be based exclusively at sdg Hosting or its licensors. The buyer obtains only a non-exclusive and non-transferable right of use in relation to the intellectual property for the duration of the agreement. 6.2 the customer shall refrain from the reproduction and/or disclosure and/or distribution of the software and other materials. 6.3 The customer is not allowed any indications regarding copyrights, trademarks, trade names or other intellectual property rights from the software, equipment or materials to remove or change, including indications regarding the confidentiality and secrecy of the software. 6.4 it is sdg Hosting allowed to take technical measures to protect the software. If sdg Hosting by means of technical protection the software has secured, the customer is not permitted to remove this protection or avoiding. If the austerity measures mean that Customer is unable to make a backup copy of the software, sdg will Hosting at the request of buyer is a backup copy of the software available to the customer if possible. 6.5 the parties may notwithstanding the above, per further Agreement provide that sdg Hosting will transfer the intellectual property. This transfer is effected under the condition that the customer has paid all invoices, which on the appropriate results. 6.6 as far as for the transfer of the rights referred to in article 6.5 a further deed, sdg Hosting such a deed on the first request of Buyer sign. Article 6.5 is fully applicable.

Article 7 force majeure 7.1-none of the parties is obliged to comply with any obligation if it is prevented from doing so as a result of force majeure. In any case, force majeure shall mean: war (sgevaar), riots, strikes, molest, fire, water damage, flood, atmospheric conditions, prolonged loss of electricity, adjustments or maintenance to the network of telecommunications and/or electricity network by others, cable break, attacks on a network/server including DDoS and DoS, disturbances in the sdg for Hosting major networks, failures in communication connections including telecommunications connections or unavailability or refusal/extended absence of performance by suppliers whose sdg Hosting in the execution of its work depends. 7.2-when a situation of force majeure has lasted longer than sixty (60) days, parties have the right to terminate the agreement in writing. Customer remains in any case the rate over the month in which was discontinued, due.

Article 8 additional conditions per service 8.1-Minecraft Servers (HDD & SSD) 8.1.1-sdg Hosting shall be entitled to after 7 days over the minecraft server completely remove all files without warning. 8.1.2-sdg Hosting shall be entitled to log files and backup plugins to remove without warning. 8.1.3-sdg Hosting required the client to use the purchased service for which it is intended. 8.1.4-sdg Hosting will not be liable in file loss. 8.1.5-the client may only use the storage for MinecraftWorlds, Plugins and Mods. 8.1.6-sdg Hosting shall be entitled to suspend a service if this excessive use of the sdg is also entitled to destroy these files storage. 8.1.7-it is not allowed to use the service as backup storage. Delete backups must be made. With dedicated customers it may be possible that sdg makes backups, sdg is not liable for failed backups. Sdg is also Hosting shall be entitled to charge a surcharge (€17.50) by restoring a backup. 8.1.9-donations received by the principal are paid in credit and can only be spent at sdg Hosting. Payment to a bank account or similar is not possible. 8.2-Virtual Private Servers & Virtual Private Server Reseller 8.2.1-sdg Hosting is at all times entitled to disable a server. 8.2.2-sdg Hosting will not be liable in file loss. 8.2.3-sdg Hosting shall be entitled to suspend the service if these illegal activities with the service. 8.2.4-sdg Hosting is not liable for any private security leaks. 8.2.5-sdg Hosting shall be entitled to after 7 days over the VPS completely remove all files without warning. 8.2.6-sdg Hosting gives no software support for a VPS, this is also indicated in the ordering process. 8.3-domain names 8.3.1-when the client register a domain name, the client shall agree to the "terms and conditions for .nl-domain name holders" can be found at: https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/algemene-voorwaarden/. Article 9 Contact sdg Hosting 9.1-sdg Hosting reserves the right to remove access to the ticket system if the client disrespectful/hateful messages sent or abusing the system.