sdghosting Privacy policy

English below

sdghosting sdghosting, gevestigd aan Scharloodijk 8 3249BA Herkingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://sdghosting.nl Scharloodijk 8 3249BA Herkingen +31687772100

eigenaar is de Functionaris Gegevensbescherming van sdghosting Hij/zij is te bereiken via support@sdghosting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken sdghosting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@sdghosting.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken sdghosting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • sdghosting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming sdghosting neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van sdghosting) tussen zit. sdghosting gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren sdghosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden sdghosting verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. sdghosting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken sdghosting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@sdghosting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. sdghosting zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. sdghosting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen sdghosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@sdghosting.nl

English

sdghosting sdghosting, located at Scharloodijk 8 3249BA Herkingen, is responsible for the processing of personal data as set out in this privacy statement.

Contact details:

https://sdghosting.nl 31687772100 3249BA Scharloodijk 8 Herkingen +

owner is the data protection Officer of sdghosting He/she can be reached via support@sdghosting.nl

Personal data that we process sdghosting processes your personal data by allowing you to use our services and/or because you choose to provide to us. Below you will find a list of the personal data that we process:

First and last name Genus Date of birth Place of birth Address data Phone number Email address IP address

Other personally identifiable information you provided for example by actively to create a profile on this website, in correspondence and telephone that we process: Information about your activities on our website Special bank account number and/or sensitive personal data that we process our website and/or service does not intend to collect information about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check whether a visitor over the age of 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, so to prevent data be collected about children without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information without the consent of a minor, please contact us via support@sdghosting.nl, then we will remove this information.

For what purpose and based on what basis we process personal information sdghosting processes your personal data for the following purposes:

Fulfill your payment Sending our newsletter and/or advertising folder You can call or email if this is necessary in order to perform our services To inform you about changes to our services and products To offer you the opportunity to create an account To deliver goods and services to you

sdghosting also processes personal data if we are required by law, such as data that we need for our tax return. Automated decision making takes sdghosting [Yes/No] on the basis of automated processing decisions on matters that (significant) may have an impact on people. We are talking about decisions taken by computer programs or systems, without a human being (for example, an employee of sdghosting) in between. sdghosting uses the following computer programs or systems: [add name of the system, why it's used, underlying logic, importance and expected consequences for person concerned]

How long we store personal data sdghosting stores your personal data no longer than is strictly necessary to the goals for which your information is collected. We apply the following retention periods for the following (categories) of personal data: personal data (category) > > > > Personalia retention period retention period Reason Reason Reason and so on > > Address > storage period > Reason Share retention period of personal data with third parties sdghosting does not sell your personal details to third parties and providing these only if needed for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your details in our mission, we enter into a contract processors to ensure the same level of security and confidentiality of your data. sdghosting continues to be responsible for this processing. Cookies, or similar techniques, we use sdghosting uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that the first visit to this website is stored on your computer, tablet or smartphone. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They make sure that the website is working properly and remember your preference settings. Also we can optimize our website. You can opt out of cookies by your internet browser so that it does not save cookies more. In addition, you can also all information previously stored via your browser settings delete.

See, modify, or delete data you have the right to see your personal information, to correct or remove it. You can do this through the personal settings of your account. In addition, you have the right to any permission for the data processing in to pull or to object to the processing of your personal data by our company and do you have the right to data portability. That means that you can submit a request to the personal data that we have in a computer file to you or another organization, you mentioned. Would you use your right to object and/or right to data portability or do you have any other questions/comments about the data processing, please send a request to support@sdghosting.nl specified.To ensure that the request for inspection is done by you, we will ask you a copy of your photo ID in the request. Make this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the Strip with numbers at the bottom of the Passport), passport number and social security number (BSN) black. This to protect your privacy. sdghosting will as fast as possible, but in any case within four weeks, respond to your request. sdghosting would also like to point out that you will have the possibility to complain to the national supervisory authority, the authority personal data. That can be done via the following link: How we protect personal data sdghosting takes the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there is evidence of abuse, please contact our customer service or via support@sdghosting.nl