sdghosting Privacy policy

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd om de inhoud van onze website te verbeteren om u op de hoogte te stellen van updates van onze site De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om uw voorkeuren te registreren om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Indien u vragen heeft over het privacybeleid dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

English

When you visit our website, we keep your e-mail address if you place messages/questions on this website your e-mail address if you communicate this to us. your e-mail address if you participate in discussion forums all the information that you have provided voluntarily (e.g. research information and/or site-registration) This information is used for internal use and is subsequently removed the content of our website to improve to you to notify you of updates of our site The information is only used internally and is not passed to other organizations for commercial purposes. On this site we use cookies (a cookie is a small file sent by a web Server and stored on the hard drive of your computer. This file keeps track of the visited internet Site and contains some data about this visit) to record your preferences to your previous activities on the site to register, to take you on your next visit a better service to offer We have appropriate security measures in place to protect the loss, misuse or alteration of information that we receive on our site.

If you have a question about the privacy policy you can always contact us.